തുടക്കം…

തുടക്കം… എല്ലാത്തിന്ടെയും ആരംഭം… ഒരു പുതിയ അനുഭവം… കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ കരച്ച്ല്‍… ‘അമ്മ’ എന്ന് ആദ്യത്തെ വിളി… അമ്മയെ പിരിഞ ആദ്യത്തെ ദിവസം… കൗമാരത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകള്‍… ഈ തുടക്കങ്ങലെല്ലാം എന്റെ ജീവിത ജാലകമാവുന്നു…

അത്രേം നിഷ്കളങ്ങമായിരിക്കട്ടെ ഈ തുടക്കം…

ഈ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് സമര്‍പ്പണം …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s